Modulerna i psykologi och mångsidig kompetens

1891

Modulerna i psykologi och mångsidig kompetens

X. Subscribe. Entries (RSS Min forskning är inriktad mot sociala och samhälleliga aspekter av entreprenörskap. Det inbegriper utvecklingsprocesser som studeras utifrån en samverkansaspekt, pedagogiska aspekter på entreprenörskap som tema på olika nivåer inom utbildningssystemet, entreprenörskap och genus, entreprenörskap inom det civila samhällets föreningsliv och entreprenörskap på landsbygden. Ser vi dessutom människors lidande ha mer komplexa orsakssamband med även samhälleliga aspekter med koppling till maktobalanser (som i sig också kan skapa olika typer av trauman) så har vi förmodligen hamnat ganska långt bort den biomedicinska och farmakologiskt inriktade modellen vad gäller stöd och hjälp till människor i svåra Doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik framlagd vid Uppsala universitet 2003. ABSTRACT Henningsson-Yousif, A. 2002: Skolperspektiv.

Samhälleliga aspekter

  1. Odontologia en ingles
  2. Overskottsbolaget stockholm

44:36. Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19? 44:36. about a year ago 44:36. Play Later. Play Later. Lists.

Den svenska modellen för nanoteknik – mer effektiv än

ABSTRACT Henningsson-Yousif, A. 2002: Skolperspektiv. "Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar Klicka på länken för att se betydelser av "samhällelig" på synonymer.se - online och gratis att använda. Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är i fokus i det här kapitlet [1].

Samhälleliga aspekter

Jämförelse av olika informationsmetoder om etiska

Examensarbetet innehåller inte reflektion över etiska och samhälleliga aspekter. Mål 7.

Samhälleliga aspekter

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter. Campus Johanneberg. Syftet är att undersöka och utveckla flera tekniska och samhälleliga aspekter som är viktiga för en övergång från dagens system. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell  vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen.
Nar behovs personbevis

Formas vill med utlysningen bidra till en bredare syn på hur cirkulär ekonomi kan komma en större del av samhället till nytta som kan ha synergier Kursen ges på svenska och på distans (kvartsfart). Kursbeskrivning. Studenten ska efter godkänt genomförande ska ha nått grundläggande kunskaper om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv. kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter, kunna diskutera behov av kunskapsutveckling med utgångspunkt från det egna arbetet, kunna författa och försvara en rapport med god argumentation samt adekvat och professionellt språkbruk, Värderingsförmåga och förhållningssätt 10. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs - Patientens och närståendes behov utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter - Pre- och postoperativ omvårdnad - Vårdkvalitet, interprofessionellt samarbete och patientsäkerhet - Patientens transition i vårdkedjan - Att möta patient och närstående i samband med svåra besked Dessa kunskaper används i ett projekt där studenterna i grupper bygger ihop ett interaktivt system, och reflekterar över mänskliga, tekniska och samhälleliga aspekter.

Pass: Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till  människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,  reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Studenten  ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten. 31 mar 2020 Skriften redovisar etiska och samhälleliga aspekter på AI och utmaningar inför framtiden. AI har klassats som en av de framväxande teknologier  Spanien och Portugal. 15.1.-28.2.2020.
Garageport jönköping

Återbrukscentral; Permakulturrabatt i bostadsområde; Skogsträdgården på Holma (G) Permakultur i Sverige (ga) Fördjupning: Permakultur i Sverige – Historia och organisation (gb) Permakulturella platser och projekt i Sverige; Ecotopia; Hällskogen; Hälsingbo, Puttmyra och Dansbandskampen is a television show established by Peter Settman and his production company Baluba. Peter Settman is also the show host. The show is broadcast over Sveriges Television, with season 1 airing October–December 2008. Permakulturens samhälleliga aspekter. Bioregion.

reflektera över etiska och samhälleliga aspekter på det valda området för examensarbetet 4.
Flyttanmälan adressändring eller skatteverketSweCRIS

etiska och samhälleliga aspekter har analyserats. Bakgrund. Under åren 2014 till 2017 har antalet nyanlända asylsökande ensamkommande barn och unga varierat från 1 336 år 2017 till 35 369 år 2015. Andelen flickor har under samma period varit cirka 20 procent med undantag för 8 procent år 2015. Övergripande samhälleliga aspekter såsom politik och ekonomi behandlas inte i någon djupare mening. Efter den här presentationen av inledning, syfte och upplägg ges en kort-fattad beskrivning av enhetscheferna och deras arbetsuppgifter. Därefter skisseras Seminariernas detaljerade innehåll kan variera från år till år, men handlar övergripande om att tränas i att (i): föra en kritisk diskussion kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till examensarbetet (se kursmål 3), samt (ii): reflektera över samhälleliga och etiska aspekter kopplade till examensarbetet (se kursmål 6).


Transportmedel i sverige

SAMHÄLLELIGA ASPEKTER - Uppsatser.se

Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är i fokus i det här kapitlet [1].

Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och

redogöra för de grundläggande utmaningarna för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på de utmaningar som möter framtida energisystem 5. redogöra för uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät Visa ett holistiskt förhållningssätt utifrån etiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna; Visa förmåga till professionellt förhållningssätt i relation till patienter och deras närstående i kirurgisk vård . Programmets lokala profil Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. självständigt planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom Industriell ekonomi 2. tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som visas genom val och användning av metoder och kritisk värdering av dessa val 3. reflektera över etiska och samhälleliga aspekter på det valda området för examensarbetet 4.

Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din praktik bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. – Visa förmåga att kritiskt granska och göra hållbara, etiska och samhälleliga bedömningar av IT-säkerhetsundersökningar och relevant information från sådana, – visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska aspekter inom IT-säkerhet och testning och dess betydelse för samhällelig utveckling, och föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter både i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters uppsatsarbeten; självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig pedagogisk forskning Hur påverkar permakultur en samhällsorganism. Fördjupning: Samhälleliga aspekter · 11 Tuesday Nov 2014. Posted by eldoga in Fördjupning: Samhälleliga   visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt   I kursen ges en introduktion om samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem samt även olika former av spelproblem.