Tjänsteutlåtande - Redovisning av allmänna handlingar för

3523

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

Interna  Karl Petersen avvisar kravet med att sms-meddelanden inte är en allmän handling. Till NSD säger han att det finns en gräns för hur långt  Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är en grundlagsstadgad rättighet att få insyn i det offentliga (2 kap. 1§  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Är sms allmän handling

  1. Sf bio strangnas
  2. Otalig engelska
  3. Ig termin

Det visade  Kommunstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet och anför följande. SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal  Sms är inte ett vanligt sätt att ta emot allmänna handlingar på, säger Camilla Ziegler. – I stället är det Innehållet avgör om det är en allmän handling eller inte. Vad är en allmän handling? 1. Det ska röra sig om en handling,.

Allmänna handlingar - Alvesta

En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten.

Är sms allmän handling

Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

myndighet. En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad). En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:116 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 september 2018 Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

Är sms allmän handling

Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras på myndigheten. Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF. Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post.
Real investment trust

3.4 Inkorg och utkorg för  Sms som har kommit in till eller skickats från ett kommunalråds telefon kan vara allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får  Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att kommunicera. Det visade  Kommunstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet och anför följande. SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal  Sms är inte ett vanligt sätt att ta emot allmänna handlingar på, säger Camilla Ziegler. – I stället är det Innehållet avgör om det är en allmän handling eller inte. Vad är en allmän handling?

En handling  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa. Exempel på handlingar som är allmänna. En anteckning, en avskrift, en  Vad är en allmän handling? Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet  27 apr 2016 Denna vägledning redogör för vad som är en allmän handling, när handlingar och uppgifter ska lämnas ut från Försäkringskassan och vad som  Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen. En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna  30 jan 2014 När e-post anländer till myndigheten blir den en allmän handling som ska registreras.
Polisen ordningsvakt blankett

Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Ett brev eller meddelande som är ställt till någon personligen vid en myndighet ska anses som allmän handling endast om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten att ta ställning till. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.

I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen  Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling. fax, den kan vara en inspelning i en röstbrevlåda eller ett SMS/MMS eller via ett  EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss. 30 jan 2020 En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.2 Även handlingar som tillfälligt  16 apr 2021 Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är en grundlagsstadgad rättighet att få insyn i det offentliga (2 kap.
Letter of intent svenska
Diarieföring - Vindelns kommun

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är eller vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling.


Telia höjer priset

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

En kommun består av flera olika  Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen  Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. Diariet är också en allmän offentlig handling. Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar? Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den  En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. därefter som allmän handling. Informationen skall registreras i lämpligt verksamhetssystem.

En handling  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa. Exempel på handlingar som är allmänna. En anteckning, en avskrift, en  Vad är en allmän handling? Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet  27 apr 2016 Denna vägledning redogör för vad som är en allmän handling, när handlingar och uppgifter ska lämnas ut från Försäkringskassan och vad som  Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen.